Pedagogicko psychologická poradna - Akreditované pracoviště MŠMT

    

PPP poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a mládeži od 3 let do ukončení docházky na střední školu nebo VOŠ.

 

 

Informace  o provozu naší poradny od 11.5.2020

Od 11.5.2020 obnovuje naše poradenské pracoviště dosud omezený a přerušený provoz, byť  budeme stále pracovat v provizorním režimu, neboť polovina odborných pracovnic i nadále čerpá OČR. I přesto se budeme snažit dostát všem závazkům, uspokojit všechny přijaté žádanky o vyšetření. Přednostně zajišťujeme službu související se zahájením povinné školní docházky – školní zralost – a to dětem, jejichž žádanky jsme v období ledna až dosud přijali. Dále budeme postupně vyřizovat další přijaté zakázky.  Prosíme o trpělivost a děkujeme za pochopení.

 Žádáme zákonné zástupce a zletilé klienty, aby při poskytování poradenské služby respektovali aktuálně platná preventivní opatření proti šíření COVID-19.

 Podmínkou pro poskytování poradenské služby je prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod), které podepíše zákonný zástupce nebo zletilý klient. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý klient prohlášení nepodepíše, nebude poradenská služba poskytnuta. Text prohlášení  je k náhledu ve vestibulu poradny, podpis prohlášení probíhá v pracovně odborného pracovníka.

 Pokud  Vy sami či Vaše dítě jevíte známky onemocnění dýchacích cest, sjednané vyšetření zrušte a do poradny nepřicházejte, neboť nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat i příznakům COVID_19, nesmí do poradny vstoupit.

Vstup do budovy zařízení

1/ Vstup do budovy poradny je umožněn pouze klientům a doprovázející osobě. S klientem může přijít jako doprovod pouze jedna osoba.

2/ Po vstupu do poradny musí každý klient i doprovodná osoba použít dezinfekci na ruce, která je  k dispozici ve vestibulu poradny. Doprovodná osoba použije jednorázové rukavice, které jsou zde také k dispozici.

Pohyb v budově zařízení

1/ Z vestibulu, přecházíte přímo do pracovny odborného pracovníka. Přicházejte tedy prosím nejdříve max. deset minut před sjednaným časem.

2/ Klienti, doprovod i zaměstnanci poradny nosí ve společných prostorách roušku, ústenku, šátek, či jiný prostředek, kterým mají zakrytá ústa a nos, aby tak bránili šíření kapének. Děti do sedmi let  (dle vládního nařízení) již roušku mít nemusí.

3/ Klient bude mít sáček na uložení roušky. V průběhu poskytování poradenské služby nemusí mít klient roušku, pokud je v kontaktu zachován odstup nejméně 1,5 metru. Při sejmutí roušky si ji klient  ukládá do sáčku. (Dětí do sedmi let se tato informace netýká).

4/ V případě potřeby může být klient vyzván, aby si vydezinfikoval či umyl ruce. V odborných pracovnách i na toaletách je dezinfekce taktéž k dispozici.

5/ Příchody a odchody klientů organizujeme tak, aby byl vzájemný kontakt minimální. V případě potřeby (dojdete dříve, venku je nepříznivé počasí) je možné využít čekárnu, ale  je potřeba v čekárně dodržovat odstup 2 metry, pokud nejste ve vztahu klient – doprovod. Vzhledem k tomu, že je v blízkém okolí několik parků s lavičkami a budova disponuje i terasou, žádáme doprovázející osoby, aby spíše preferovali posečkání na dítě  mimo čekárnu.

 

Klient i doprovázející osoba jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby, je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby. Viz text MŠMT  - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 ze dne 30.4. 2020.

Informační nástěnka PPP

 

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby a konzultace žákům našeho gymnázia, jejich rodičům a vychovatelům. Své odborné služby nabízí i ostatním, dětem, žákům studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. 

Psychologové a speciální pedagogové nabízejí pomoc při řešení výukových problémů, výchovných problémů a při prevenci sociálně patologických jevů. Pozornost rovněž věnují osobním problémům klientů a problémům vztahovým. Pomáhají s řešením problémů v třídních kolektivech. Soustředí se rovněž na oblast kariérového poradenství a krizové intervence. 

Speciální pedagogové ve spolupráci s psychology provádí nápravu specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie) a rovněž nápravu grafomotorických dovedností. Dětem je poskytována také logopedická péče pod vedením speciálního pedagoga – logopeda. Předškoláčkům je učen edukačně-stimulační kurz. 

Odborníci poradny vystavují posudky na žáka a zpracovávají podklady pro integraci žáků ve školách. 

V rámci psychokorektivního vedení se psychologové zaměřují na problémy osobní, rodinné, vztahové a studijní. Formou individuálního vedení klienta směřují k pochopení problému, osobnímu poznání a lepší orientaci při řešení životních úkolů. 

V nabídce poradny jsou odborné semináře určené pedagogickým pracovníkům mateřských, základních i středních škol. Podrobné informace o seminářích najdou zájemci na webových stránkách. 

Žákům Školského komplexu na Mendlově náměstí je věnována péče, která se v posledních dvou letech výrazně prohloubila. Při zahájení studia absolvují žáci vstupní motivační test, mají možnost zúčastnit se třídenního seznamovacího pobytu, na němž pod vedením psychologa a formou her naváží snadněji a rychleji nové kontakty. Součástí pobytu je seminář, který novému žákovi poodhalí stěžejní pasáže z teorie učení. Ve druhém ročníku (v sextě) je žákům gymnázia nabízena možnost bezplatného kariérového poradenství. V případě studijních potíží je žákům po celou dobu jejich studia k dispozici speciální pedagog. Každá třída má svého psychologa, na kterého se může příslušný žák nebo jeho rodič kdykoli, i anonymně, obrátit.